złótówkaProwadzenie księgi przychodów i rozchodów

Prowadzenie księgi przychodów i rozchodów to najpopularniejsza forma księgowości, często wybierana przez małych przedsiębiorców. Umożliwia ona uproszczoną ewidencję podatkową uwzględniającą osiągnięte w działalności przychody oraz poniesione koszty i może być prowadzona przez:

 • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą i rozliczające się zgodnie ze skalą podatkową lub podatkiem liniowym, które spełniają status małego podatnika,
 • spółki jawne oraz fizyczne,
 • spółki cywilne osób fizycznych,
 • spółki partnerskie.

Księgę przychodów i rozchodów można wybrać w momencie zakładania działalności gospodarczej lub w trakcie jej prowadzenia.

 

Zasady prowadzenia księgi przychodów i rozchodów.

KPiR powinna znajdować się w siedzibie firmy lub też w miejscu wykonywania działalności. W przypadku zlecenia prowadzenia jej podmiotowi zewnętrznemu, jakim jest biuro księgowe, będzie w nim przechowywana, a przedsiębiorca musi prowadzić ewidencję sprzedaży lub ewidencję na kasie fiskalnej.
W księdze przychodów i rozchodów umieszczane są wszystkie dowody księgowe, takie jak:

 • rachunki,
 • noty księgowe,
 • dowody przesunięć,
 • dowody opłat pocztowych i bankowych,
 • raporty fiskalne,
 • opisy lub specyfikacje otrzymanych towarów,
 • dowody wewnętrzne.

Te dokumenty muszą zawierać wiarygodne dane wystawcy oraz wskazanie stron, datę wstawienia dowodu, przedmiot operacji gospodarczej i jej wartość, a także podpisy osób uprawnionych.

KPiR wraz z powiązanymi z nią dokumentami należy przechowywać przez okres 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku dochodowego wykazanego na jej podstawie.