księgi rachunkoweKsięgi rachunkowe

Księgi rachunkowe to system rejestracji, którego używają firmy będące na tzw. pełnej księgowości. To ściśle określone rejestry danych będące zbiorczym, chronologicznym zestawieniem informacji o obrotach i saldach, aktywach i pasywach oraz operacjach gospodarczych dokonanych przez podmiot w danym roku podatkowym. Znajdują się w nich nie tylko informacje o wydatkach i przychodach z działalności operacyjnej, ale także koszty wynagrodzeń pracowników, czynszów czy zobowiązań kredytowych.

Przedsiębiorstwa zobowiązane do prowadzenia ksiąg rachunkowych, mogą powierzyć to zadanie podmiotowi zewnętrznemu i skorzystać z pomocy biura księgowego. Nie zwalnia to ich jednak z odpowiedzialności za poprawność prowadzonych rozliczeń.

 

Z czego składają się księgi rachunkowe?

Księgi rachunkowe składają się z pięciu głównych elementów. Każdy z nich służy do rejestrowania innego rodzaju operacji:

  • dziennik przeznaczony jest do chronologicznego zapisywania wszystkich operacji gospodarczych i należy go prowadzić w taki sposób, aby możliwe było uzgodnienie jego obrotów z obrotami zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej;
  • konta księgi głównej, czyli konta syntetyczne, działające na zasadzie podwójnego zapisu;
  • konta ksiąg pomocniczych, które służą jako uszczegółowienie i uzupełnienie zapisów z księgi głównej;
  • bilans próbny, czyli zestawienie obrotów i sald, który sporządza się na koniec miesiąca i którego celem jest sprawdzenie zgodności zapisów w dzienniku i księdze głównej;
  • inwentarz to element księgi rachunkowej, sporządzany przez firmy, które wcześniej nie prowadziły pełnej księgowości. Jest on wykazem składników aktywów i pasywów.